ZAZAGADNIENIA I

Klasa IA

Napisz wypracowanie na temat: W jaki sposób literatura średniowiecza ukazuje relacje między Bogiem a człowiekiem?


Klasa IB

Napisz wypracowanie na temat: W jaki sposób literatura średniowiecza ukazuje relacje między Bogiem a człowiekiem?

Klasa IC
Napisz wypracowanie na temat: W jaki sposób literatura średniowiecza i renesansu ukazuje relacje między Bogiem a człowiekiem?

Klasa II
Czytamy Lalkę B. Prusa a następnie praca domowa:
Napisz charakterystykę Stanisława Wokulskiego i Ignacego Rzeckiego.

Klasa III
Czytamy Inny świat G. Herlinga- Grudzińskiego i Dżumę A. Camusa.

Temat rozprawki: Czy obcowanie z cierpieniem wpływa na stosunek człowieka do świata i ludzi?


ZAGADNIENIA II


Klasa IA  i IB
 • Temat: Średniowiecze - utrwalenie wiadomości.
Ułóż krzyżówkę z hasłem przewodnim ŚREDNIOWIECZE;
hasła do krzyżówki  układamy z zakresu omawianego działu, czyli wzorce osobowe epoki średniowiecza i zabytki języka polskiego. Zadanie należy zapisać w zeszycie.
 • Temat: Renesans - epoka odkryć.
Korzystając z podręcznika (część 2) lub innych źródeł opracuj temat i napisz notatkę w zeszycie według podanych punktów :
 1. Nazwa i ramy czasowe epoki.
 2. Odkrycie antyku.
 3. Humanizm.
 4. Reformacja - nowy model religijności.
 5. Renesans w Polsce.  

Klasa IC
 • Temat: Pieśń V J. Kochanowskiego jako głos poety na temat spraw państwowych. 
Przeczytaj Pieśń V i odpowiedz na podane pytania. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.
 1. Co jest tematem utworu?
 2. Kim jest podmiot liryczny?
 3. Do kogo i w jakim celu podmiot liryczny kieruje swoje słowa?
 4. W jaki sposób został przedstawiony najeźdźca?
 5. W jaki sposób podmiot liryczny stara się zachęcić Polaków do zmiany postawy?

ZAGADNIENIA III


Klasa II
 • Temat: Lalka- panorama społeczeństwa Warszawy drugiej połowy XIX wieku.
Opracuj podane zagadnienia i zapisz notatkę w zeszycie.
 1. Biedota- studenci, rzemieślnicy, upadłe dziewczyny.
 2. Polskie mieszczaństwo.
 3. Niemcy- Minclowie.
 4. Żydzi- Szlangbaumowie, Szuman.
 5. Ludzie interesu- Wokulski.
 6. Arystokracja- Łęccy, Krzeszowscy.

Klasa III
 • Temat: Inny świat- rzeczywistość totalitarna.
  Opracuj podane zagadnienia i zapisz notatkę w zeszycie. 
 1. Przedstaw metody politycznego terroru stosowane w ZSRR.
 2. Wyjaśnij, na czym polegał destrukcyjny wpływ systemu sowieckiego na człowieka.
 3. Przedstaw jednego z bohaterów powieści, który próbował ocalić swoje człowieczeństwo. 

Klasa IC
 • Temat: Pieśń świętojańska o Sobótce- obraz wsi jako arkadii.
Przeczytaj utwór i odpowiedz na pytania. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.
 1. Co jest tematem pieśni Panny XII ?
 2. Jaki jest stosunek podmiotu lirycznego do wsi i jej mieszkańców?
 3. Jakie zalety życia na wsi wysławia podmiot liryczny?

ZAGADNIENIA IV

Klasa IA IB
 • Temat: Filozofia w renesansie.
Opracuj temat i sporządź notatkę w zeszycie według podanych punktów:
 1. Filozofia Erazma z Rotterdamu.
 2. Poglądy Machiavellego.
 3. Poglądy Tomasa Morusa.
 • Temat: Sztuka renesansu.
Omów cechy stylu renesansowego w:
 1. architekturze,
 2. rzeźbie, 
 3. sztukach plastycznych,
Podaj przykłady dzieł renesansowych, notatkę zapisz w zeszycie. Termin wykonania 27 marca.
Klasa IC
 • Temat:Koncepcja artysty w Pieśni XXIV J. Kochanowskiego.
Przeczytaj Pieśń XXIV i wykonaj polecenia. Notatkę zapisz w zeszycie.
 1. Określ podmiot liryczny utworu.
 2. Scharakteryzuj koncepcję twórcy zawartą w pieśni.
 3. Wyjaśnij stosunek J. Kochanowskiego do kwestii sławy poetyckiej.
 4. Podaj tytuł utworu, do którego nawiązuje poeta. Określ cel tego nawiązania.

ZAGADNIENIA V Klasa I AB 30 marca 2020r.

Temat: Żywot człowieka poczciwego" Mikołaja Reja jako wzór szlacheckiego życia.

Napisz charakterystykę szlachcica ziemianina uwzględniając jego:
 • postawę wobec innych ludzi,
 • podejście do pracy,
 • zainteresowania,
 • sposób postrzegania natury.
Notatkę prześlij do nauczyciela.

ZAGADNIENIA V Klasa IC  30 marca 2020r.

Temat: Obraz cierpienia w Trenach" J. Kochanowskiego.
Napisz, jaki obraz dziecka wyłania się z trenów V, VII, VIII ( na podstawie wiadomości z gimnazjum, bez odsyłania notatki). 

ZAGADNIENIA V Klasa II 30 marca 2020r.
Temat: Lalka" powieścią realizmu krytycznego.
Opracuj temat bez odsyłania notatki.
W jaki sposób bohaterowie powieści realizują hasła epoki pozytywizmu:
 • praca u podstaw,
 • praca organiczna,
 • równouprawnienie kobiet,
 • asymilacja Żydów,
 • ideały nauki i postępu.

ZAGADNIENIA V Klasa III 30 marca 2020r.
Temat: Obraz kata i ofiary w literaturze wojennej.
Opracuj temat : porównaj sposób przedstawiania człowieka w sytuacjach granicznych w prozie Herlinga - Grudzińskiego i T. Borowskiego.


ZAGADNIENIA VI  - 01.04.2020r
Klasa I AB
 • Temat: Pieśń XXV J. Kochanowskiego - manifest religijnego humanizmu.
Przeczytaj pieśń Czego chcesz od nas, Panie i odpowiedz na pytania. Notatkę prześlij do nauczyciela.
 1. Kim jest podmiot liryczny i adresat utworu?
 2. W jaki sposób przedstawiona jest w wierszu relacja człowieka z Bogiem?
 3. Jaki obraz świata i Boga został przedstawiony w utworze?

ZAGADNIENIA VI  - 01.04.2020r Klasa I C 
 • Temat: Tren IX J. Kochanowskiego - rozczarowanie mądrością.
Przeczytaj utwór i odpowiedz na pytania. Notatkę prześlij do nauczyciela.
 1. W jakiej sytuacji znalazła się osoba mówiąca w wierszu?
 2. Które elementy filozofii stoickiej zostały poddane krytyce w utworze?
 3. Jak oceniasz postawę mędrca w Trenie IX?

ZAGADNIENIA VI  - 01.04.2020r Klasa II
 • Temat:Lalka - powieść dojrzałego realizmu.
Opracuj zagadnienia :
 1. Obraz miasta w Lalce (Warszawa i Paryż).
 2. Kompozycja Lalki (dwie narracje).
 3. Interpretacja tytułu powieści.
Notatkę prześlij do nauczyciela.

ZAGADNIENIA VI  - 01.04.2020r Klasa III
 • Temat: Motywy i tematy literackie - powtórzenie wiadomości przed maturą próbną.

ZAGADNIENIA VII  Klasa I AB
Temat: Pieśń IX Jana Kochanowskiego - humanistyczny ideał człowieka.
Przeczytaj utwór i odpowiedz na pytania. Notatki prześlij do nauczyciela (do 06.04)
 1. Jaki obraz Fortuny przedstawiono w utworze?
 2. Do jakich antycznych wartości odwołuje się osoba mówiąca w wierszu?
 3. Stwórz definicję renesansowego pojęcia cnoty.

ZAGADNIENIA VII  Klasa I C
Temat: Tren X Jana Kochanowskiego - dramat cierpiącego ojca.
Przeczytaj utwór i wykonaj polecenia. Notatki prześlij do nauczyciela (do 06.04)
 1. Opisz sytuację, w której  znalazł się podmiot liryczny.
 2. Jaką wizję zaświatów przedstawia tren X ?
 3. Na czym polega dramat ojca a zarazem renesansowego poety?

ZAGADNIENIA VII  Klasa II
Temat: Podsumowanie wiadomości na temat B. Prusa.
Napisz krótką notatkę według punktów:
 1. Wymień kluczowe tematy i motywy w twórczości B. Prusa.
 2. Uzasadnij znaczenie twórczości B.Prusa dla rozwoju literatury polskiej.
  Notatki prześlij do nauczyciela (do 06.04) 

ZAGADNIENIA VIII Klasa I AB - 06.04.2020 r.
 • Temat: Koncepcja artysty w Pieśni XXIV J. Kochanowskiego.
Przeczytaj Pieśń XXIV i wykonaj polecenia. Notatkę zapisz w zeszycie i prześlij do nauczyciela (do 8.04)
 1. Określ podmiot liryczny utworu.
 2. Scharakteryzuj koncepcję twórcy zawartą w pieśni.
 3. Wyjaśnij stosunek J. Kochanowskiego do kwestii sławy poetyckiej.
 4. Podaj tytuł utworu, do którego nawiązuje poeta. Określ cel tego nawiązania.

ZAGADNIENIA VIII Klasa I C - 06.04.2020 r.
 • Temat: Tren XI J. Kochanowskiego - zwątpienie w moc rozumu.
Przeczytaj utwór i odpowiedz na pytania. Notatkę zapisz w zeszycie i prześlij do nauczyciela (do 8.04)
 1. Jaka wizja świata i człowieka widoczna jest w trenie XI ?
 2. Jakie emocje dominują w pierwszej części utworu, a jakie - w jego zakończeniu?
 3. Określ, jak zmienił się światopogląd J. Kochanowskiego po śmierci córki.

ZAGADNIENIA VIII Klasa II - 06.04.2020r
 • Temat: Ćwiczenia maturalne - wypowiedź ustna.
Przygotuj wypowiedź ustną na temat: Porównaj obraz Powiśla przedstawiony przez Aleksandra Gierymskiego na płótnie poświęconym tej dzielnicy Warszawy oraz Bolesława Prusa we fragmentach Lalki. 
 • To zadanie maturalne będziecie prezentować w późniejszym czasie.

ZAGADNIENIA VIII  Klasa III - 06.04.2020r.
 • Temat: Dżuma A. Camusa jako parabola literacka.
Opracuj zagadnienia:
 1. Opisz postawy bohaterów wobec epidemii dżumy.
 2. Co jest - według Camusa - prawdziwym bohaterstwem w świecie absurdu?
 3. Dlaczego historię zarazy w Oranie można odczytywać jako parabolę?

ZAGADNIENIA IX Klasa I AB

    Temat: Pieśń V J. Kochanowskiego jako głos poety na temat spraw państwowych.

Przeczytaj Pieśń V i odpowiedz na podane pytania. Odpowiedzi zapisz w zeszycie (odsyłamy do 17.04)

1.     Co jest tematem utworu?

2.     Kim jest podmiot liryczny?

3.     Do kogo i w jakim celu podmiot liryczny kieruje swoje słowa?

4.     W jaki sposób został przedstawiony najeźdźca?

5.     W jaki sposób podmiot liryczny stara się zachęcić Polaków do zmiany postawy?


 

ZAGADNIENIA IX  Klasa I C

 • Temat: Tren XIX -Sen. Odzyskanie równowagi.

Przeczytaj tren i odpowiedz na pytania. Odpowiedzi zapisz w zeszycie (odsyłamy do 17.04)

 

 1. Na czym polega pocieszający charakter wypowiedzi matki? Jakich używa argumentów?
 2. Z jakim przesłaniem przybyła matka do mistrza z Czarnolasu?
 3. Wskaż w trenie XIX  te elementy światopoglądu renesansowego, które zostały ocalone.

 

ZAGADNIENIA IX Klasa II

 • Temat: Ocena powstania styczniowego w noweli E.Orzeszkowej pt. Gloria victis.

Przeczytaj tekst noweli i korzystając z różnych źródeł opracuj zagadnienia:

 1. Bohaterowie noweli.
 2. Ocena powstania styczniowego.
 3. Przesłanie utworu.
Notatkę prześlij do nauczyciela do 17.04

ZAGADNIENIA IX Klasa III

 • Temat: Pamiętnik z powstania warszawskiego M. Białoszewskiego.

Opracuj temat: Obraz powstania warszawskiego z punktu widzenia cywili na podstawie utworu M. Białoszewskiego.


 ZAGADNIENIA X Klasa I AB

 • Temat: Portret dziecka w  Trenach Jana Kochanowskiego.

Na podstawie zdobytych wiadomości ( poziom szkoły podstawowej) napisz, w jaki sposób przedstawiona jest w Trenach Urszulka. Odwołaj się do trenu V, VII i VIII.

 Termin odesłania notatki 22.04

 


ZAGADNIENIA X Klasa I C

·       Temat: Psałterz Dawidów Jana Kochanowskiego - tłumaczenie wierne czy piękne?

Przeczytaj Psalm 130 i porównaj go z pieśnią Czego chcesz od nas Panie.

 Termin odesłania zadania 22.04

 


ZAGADNIENIA X Klasa II

 • Temat: Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego - losy głównego bohatera.

Czytamy powieść i opracowujemy zagadnienia:

 1. Opisz krótko historię głównego bohatera utworu -  Rodiona Raskolnikowa.
 2. Przedstaw teorię, która popchnęła go do zbrodni.
 3. Zanalizuj przyczyny popełnienia zbrodni przez bohatera. 

Notatki przesyłamy do 23.04

 


ZAGADNIENIA X Klasa III

 • Temat: Tango Sławomira Mrożka - kryzys społeczeństwa i kultury.

Opracuj zagadnienia:

 1. Bohaterowie utworu.
 2. Obraz rodziny w sztuce S. Mrożka.
 3. Sens końcowej sceny utworu - tańca Edka z Eugeniuszem

ZAGADNIENIA XI Klasa I AB

    Temat: Tren IX J. Kochanowskiego - rozczarowanie mądrością.

Przeczytaj utwór i odpowiedz na pytania. Notatkę prześlij do nauczyciela do 24.04.

1.   W jakiej sytuacji znalazła się osoba mówiąca w wierszu?

2.   Które elementy filozofii stoickiej zostały poddane krytyce w utworze?

3.   Jak oceniasz postawę mędrca w Trenie IX?


ZAGADNIENIA XI Klasa I C

    Temat: Jak poprawić Rzeczpospolitą?

Przeczytaj fragmenty utworu Andrzeja Frycza Modrzewskiego O poprawie Rzeczypospolitej i napisz:

1.   z jakich ksiąg składa się dzieło,

2.   jakich projektów reform domaga się autor,

3.   do jakiego typu literatury należy utwór Modrzewskiego.

Notatki odsyłamy do 24.04


ZAGADNIENIA XI Klasa II

    Temat: Zbrodnia i kara - konflikt wiary i rozumu.

Napisz pracę, w której przedstawisz konflikt wiary i rozumu uosobiony w postaciach Raskolnikowa i Soni. (Odsyłamy do 24.04)


ZAGADNIENIA XI Klasa III

    Temat: Współczesność - motywy i postacie literackie.

Utrwalenie wiadomości na temat typowych dla epoki motywów, postaci i gatunków literackich.


ZAGADNIENIA XII Klasa I AB

·       Temat: Tren X Jana Kochanowskiego - dramat cierpiącego ojca.

Przeczytaj utwór i wykonaj polecenia. Notatki prześlij do nauczyciela (do 28.04)

1.    Opisz sytuację, w której  znalazł się podmiot liryczny.

2.    Jaką wizję zaświatów przedstawia tren X ?

3.    Na czym polega dramat ojca a zarazem renesansowego poety?


ZAGADNIENIA XII  Klasa I C

·       Temat: Kazania sejmowe Piotra Skargi.

Przeczytaj fragmenty utworu z podręcznika a następnie:

1.    w tabeli wymień wady Polaków powodujące choroby Rzeczypospolitej i korzyści, które dawało państwo obywatelom,

2.    napisz, do czego Piotr Skarga porównuje ojczyznę w Kazaniach sejmowych i dlaczego posługuje się takimi obrazami ?

Notatki prześlij do nauczyciela (do 28. 04)


 

ZAGADNIENIA XII  Klasa II

·       Temat: Zbrodnia i kara jako powieść polifoniczna. 

Odwołując się do lektury opracuj temat i napisz notatkę, w której wykażesz, że Zbrodnia i kara łączy cechy powieści:

1.    realistycznej, 

2.    psychologicznej,

3.    naturalistycznej,

4.    kryminalnej,

5.    polifonicznej (wielogłosowej).

Notatki prześlij do nauczyciela (do 29. 04)

 


 ZAGADNIENIA XIII KLASA  I AB

·       Temat: Tren XI J. Kochanowskiego - zwątpienie w moc rozumu (lekcja on- line).

Przeczytaj utwór i odpowiedz na pytania. Notatkę zapisz w zeszycie i prześlij do nauczyciela (do 30.04)

1.    Jaka wizja świata i człowieka widoczna jest w trenie XI ?

2.    Jakie emocje dominują w pierwszej części utworu, a jakie - w jego zakończeniu?

3.    Określ, jak zmienił się światopogląd J. Kochanowskiego po śmierci córki.


ZAGADNIENIA XIII KLASA  I C

·       Temat: Publicystyka renesansu - synteza wiadomości (lekcja on- line).

 


ZAGADNIENIA XIII KLASA  II LO

·       Temat:  Ćwiczenia maturalne - pisanie wypracowania.

Przeczytaj temat wypracowania i zamieszczone fragmenty utworu literackiego. Wykonaj polecenia, które pomogą w samodzielnym napisaniu tekstu (podręcznik strona 177- 180).

 


 ZAGADNIENIA XIV KLASA I AB


Temat: Tren XIX -Sen. Odzyskanie równowagi.

Przeczytaj tren i odpowiedz na pytania. Odpowiedzi zapisz w zeszycie (odsyłamy do 5.05)

1.     Na czym polega pocieszający charakter wypowiedzi matki? Jakich używa argumentów?

2.    Z jakim przesłaniem przybyła matka do mistrza z Czarnolasu?

3.    Wskaż w trenie XIX  te elementy światopoglądu renesansowego, które zostały ocalone.


ZAGADNIENIA XIV KLASA  I C

·       Temat: Obraz miłości w sonetach Francesca Petrarki.

Przeczytaj sonety 132 i 335 i wykonaj polecenia (odsyłamy do 5.05):

1.    Opisz stan emocjonalny i uczucia podmiotu lirycznego Sonetu 132. Jaki mają one charakter: pozytywny czy negatywny?

2.    Wypisz z Sonetu 132 przykłady oksymoronu. W jakim celu autor zastosował ten środek artystycznego wyrazu?

3.    Scharakteryzuj kobietę, którą ujrzał podmiot liryczny Sonetu 335. Opisz przeżywane przez niego uczucia.


ZAGADNIENIA XIV  KLASA Klasa II LO

·       Temat: Podsumowanie wiadomości na temat pozytywizmu.

1.    Korzystając z podręcznika (str. 162-163)  wypisz charakterystyczne dla epoki motywy, wzorce osobowe, gatunki literackie (odsyłamy do 6.05)

2.    Przygotuj krótkie wystąpienie na temat: Obraz społeczeństwa polskiego w literaturze pozytywizmu.


WIEDZA O KULTURZE
ZAGADNIENIA I
Klasa I
 • Temat: Rola muzyki w kulturze.
Przygotuj referat na temat: Najważniejsze nurty w muzyce XX wieku. Termin wykonania 27 marca.
Klasa II
 • Temat: Idealiści w Lalce.
Zaprezentuj idealizm trzech bohaterów: Ignacego Rzeckiego, Stanisława Wokulskiego, Juliana Ochockiego. Notatkę zapisz w zeszycie.
 • Temat: Lalka- światopogląd pozytywistyczny w utworze.
Dokonaj analizy losów i postawy głównego bohatera jako postaci tragicznej oraz w kontekście światopoglądu pozytywistycznego. Praca pisemna, termin wysłania 27 marca.
Klasa III
 • Temat: Inny świat- literatura faktu.
 1. Na podstawie książki przedstaw fakty z życia G. Herlinga- Grudzińskiego.
 2. Zinterpretuj tytuł utworu i zakończenie książki.Notatki zapisz w zeszycie.

Klasa IC - 15.04.2020r.
Temat: Historia fotografii i jej funkcje.
 • Napisz pracę na temat: Rola fotografii w kulturze medialnej ( reklamach, czasopismach, gazetach i propagandzie politycznej). Termin odesłania 21.04

ZAGADNIENIA KLASA I C

Temat: Różne formy tańca.

Korzystając z różnych źródeł, wypisz:

·       odmiany baletu,

·       polskie tańce narodowe,

·       najważniejsze teatry tańca w Polsce i ich przedstawicieli.

 


UWAGA!!

Wszystkie tematy i zadania z języka polskiego oraz wiedzy  o kulturze (dla wszystkich klas) są na bieżąco udostępniane na platformie Microsoft Teams.

Zapraszamy!


 
Asics Onitsuka Tiger