Procedury wydawania duplikatów świadectw

 

w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Szkoły Sportowej

 

im. Generała Bernarda Monda w Krakowie


 

 

Podstawa prawna:

 

1.   Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.)

2.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2017 r., poz.170 z późn. zm.)

3.   Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.   Duplikaty świadectw szkolnych są wydawane na pisemny wniosek skierowany do Dyrektora Szkoły.

2.   Duplikaty świadectw szkolnych wydawane są odpłatnie.

3.   Duplikaty mają moc oryginału i mogą być wydawane  ponownie.

4.  Duplikat świadectwa wydaje się na druku według wzoru obowiązującego w okresie wystawienia oryginału.

 

 

II. ŚWIADECTWA SZKOLNE.

 

1.  W przypadku utraty lub zniszczenia świadectwa szkolnego w celu uzyskania jego duplikatu należy:

a)  złożyć w sekretariacie szkoły pisemny wniosek do Dyrekcji z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem: (załącznik nr 1)

-  rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły, klasy),

-  roku ukończenia szkoły lub klasy,

-  nazwiska, na które było wydane świadectwo.

 

b) Za duplikat należy wnieść kwotę równą opłacie skarbowej od legalizacji dokumentu w wysokości 26 zł (za jeden egzemplarz świadectwa) na rachunek bankowy MZPN :

 

MAŁOPOLSKI          ZWIĄZEK        PIŁKI       NOŻNEJ

 

31-216 Kraków, ul. Solskiego 1


                                                      37        1240    2294    1111    0000    3709    2289

 

W tytule przelewu należy wpisać: „opłata za duplikat świadectwa szkolnego – imię i nazwisko”.

 

Załączyć do wniosku potwierdzenie dokonania wpłaty.

2.  Odbiór osobisty duplikatu świadectwa szkolnego w sekretariacie szkoły następuje w terminie 14 dni roboczych za okazaniem dowodu osobistego.

3.W przypadku, gdy po odbiór duplikatu zgłosi się osoba inna niż wnioskodawca, wówczas osoba ta winna okazać się dowodem osobistym oraz pisemnym upoważnieniem wystawionym przez wnioskodawcę.

4. W przypadku przesłania duplikatu pocztą doręczenie następuje listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

 

Dyrektor Szkoły

 

mgr Michał Królikowski

Załącznik nr 1 - pobierz pdf


nike court royale mens white hair style chart , Botas Beige | cheap nike hyperfuse 2010 2016 chart for kids free - nike dunk wedges white and green shoes Light Smoke Grey - Grailify