INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe oraz dane Państwa dzieci uczęszczających do naszej placówki, są Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Szkoły Sportowej Piłki Nożnej im. gen. Bernarda Monda w Krakowie, os. Szkolne 18.

 

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. Jednocześnie przypominamy, że dotychczasowe Państwa zgody, oświadczenia zachowują ważność do końca roku szkolnego 2017/2018.

 

Informujemy, że:

1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.

6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

Informujemy, że w dniach 15.09.2016 r. i 16.09.2016 r. odbędą się wywiadówki dla rodziców uczniów naszej szkoły. Na zebraniu omówione zostaną sprawy organizacyjne.

 

W dniu 15.09. - wywiadówki dla klas 1G, 3G, 3LO o godzinie 16.30

W dniu 16.09. - wywiadówki dla klas 2G, 1LO, 2LO o godzinie 16.30 

Informujemy, że w dniu 7. kwietnia (tj. czwartek) 2016 r. o godz. 16:30

odbędzie się wywiadówka rodziców wszystkich klas Gimnazjum oraz klasy I i III Liceum.

Omówione zostaną postępy syna w nauce i w sporcie,

przygotowania do egzaminu maturalnego i gimnazjalnego,

a także inne sprawy wychowawcze.

Rodzice mieszkańców internatu proszeni są o skontaktowanie się z wychowawcą w internacie. 

Obecność obowiązkowa.

W przygotowaniu - zapraszamy później 

Informuję, że klasyfikacja i wystawianie ocen za I semestr kończy się w dniu 16. stycznia 2015 r. (piątek)!

23. stycznia (piątek) o godz. 13:30 odbędzie się Zebranie Zespołu Wychowawczego,

o 14:30 Klasyfikacyjne Posiedzenie Rady Pedagogicznej,

a wywiadówki* odbędą się w o godz. 16:30.

*Rodzice mieszkańców internatu proszeni są o skontaktowanie się z wychowawcą w internacie.

DYREKTOR SZKOŁY

Michał Królikowski