OKE - Informacja dla uczniów i absolwentów szkół maturalnych -  wtorek, 05-01-2021 godz. 12:35

OKE w Krakowie informuje, że w roku 2021 egzamin maturalny przeprowadzany jest z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i składa się wyłącznie z części pisemnej (§ 11kzc 1).

W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, […] lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu lub w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.


Absolwent/uczeń, przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów (zał. 30.) do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej do 15 stycznia 2021 r. lub do dyrektora szkoły macierzystej do 8 lutego 2021 r.


W informacji absolwent/uczeń uzasadnia konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu oraz dołącza do niej dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.


W przypadku, gdy nie złożą Państwo korekty deklaracji maturalnej w ww. terminie, zgłoszenie do egzaminu w części ustnej zostanie anulowane – nie przystępują Państwo do egzaminu ustnego.


Jeśli zdający zadeklaruje przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego i:
- nie przystąpi do tego egzaminu lub egzamin zostanie mu unieważniony – na świadectwie otrzyma wynik - 0%
- otrzyma poniżej 30% punktów – na świadectwie będzie miał adnotację: „W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano.”
- otrzyma min. 30% punktów – na świadectwie będzie miał wynik w % (np. 30%, 45%, …).

Informujemy, że w roku 2021 absolwent/uczeń nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego (§ 11kzc 3).

Jeśli zdający zadeklaruje przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i:
- nie przystąpi do tego egzaminu (w kolejnych latach będzie naliczana opłata za egzamin z tego przedmiotu) lub unieważni mu się ten egzamin – na świadectwie otrzyma wynik - 0%
- przystąpi do tego egzaminu maturalnego – na świadectwie będzie miał wpisany wynik procentowy, jaki uzyskał na egzaminie (np.: 0%, 12%, 36%, 80%).

Jeżeli absolwent/uczeń nie zamierza przestąpić do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, musi dokonać korekty w deklaracji:

- złożonej do OKE w Krakowie do 15 stycznia 2021 r. (przesłać zaktualizowaną deklarację - wariant B albo wariant C)
- złożonej do szkoły macierzystej do 8 lutego 2021 r. (przekazać zaktualizowaną deklarację – wariant A)

Informujemy, że w roku 2021:
- Absolwenci, którzy po raz pierwszy przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2016–2020 i nie zdali egzaminu maturalnego tylko z przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, a w 2021 r. zadeklarowali ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów w części ustnej, w 2021 r. otrzymają świadectwo dojrzałości bez konieczności przystępowania do egzaminów w części ustnej, jeżeli w latach ubiegłych zdali egzaminy obowiązkowe z wszystkich przedmiotów w części pisemnej.


- Absolwenci, którzy po raz pierwszy przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2016–2020 i nie uzyskali świadectwa, ponieważ nie przystąpili do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w 2021 r. zadeklarowali przystąpienie do egzaminu z tego przedmiotu, w 2021 r. otrzymają świadectwo dojrzałości bez konieczności przystępowania do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, jeżeli w latach ubiegłych zdali egzaminy obowiązkowe z wszystkich przedmiotów w części pisemnej.


Warunkiem otrzymania świadectwa dla wyżej wymienionych absolwentów jest złożenie wniosku do OKE w Krakowie do 31 maja 2021 r. (zał. 31.) 1rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz. 493, z późn. zm., w szczególności nowelizacja ww. rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz.U. 2020 poz.2314)

DEKLARACJA_PDF - kliknij

OKE_informacje_PDF