ZAGADNIENIA KLASA IC -  "Podstawy przedsiębiorczości"

 

Zgodnie z programem nauczania  przedmiotu "Podstawy przedsiębiorczości"  tematyka zajęć dotyczyła  podatków i ubezpieczeń.

Proszę o powtórzenie materiału i do końca tego tygodnia proszę  o rozwiązanie testu i przesłanie odpowiedzi.

W załączeniu test ,

grupa a dla uczniów z nr dziennika  parzysty - link

grupa b nieparzysty - link

Słowniczek  skrótów

ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

 Ubezpieczeni - osoby podlegające co najmniej jednemu z ubezpieczeń społecznych,

 tj. ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, ubezpieczeniom chorobowemu i wypadkowemu

 lub ubezpieczeniu zdrowotnemu.

 

 Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę - kwota minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie

 z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847).

 

Ubezpieczenia społeczne - ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, regulowane ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.), zwana

dalej ustawą o z.u.s.

 

 Zasiłki - zasiłki i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego oraz ubezpieczenia wypadkowego.

 

 Ubezpieczenie zdrowotne - ubezpieczenie określone ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach

 opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.),

 dalej ustawa o śozfzśp.

 

NFZ -Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Ustawa wypadkowa - ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy

pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1376, z późn. zm.).

 

Prawo przedsiębiorców - ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646).

 

Ustawa o CEiDG - ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i

Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018r.poz. 647).

 

Więcej szczegółów znajdziesz w poradniku pt. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących, który jest dostępny na stronach internetowych ZUS.


ZAGADNIENIA KLASA II LO Przedmiot: Ekonomia w praktyce

Zgodnie z programem ,kolejnym krokiem  opracowania projektu "Mój pierwszy biznes" jest

plan finansowy. Budżet firmy na 1 miesiąc i kolejne miesiące obliczamy na podstawie danych zawartych :

 -  w planie technicznym  i przewidywanej wielkości produkcji  .

Zespoły , które nie mają opracowanego i ocenionego bilansu otwarcia ,  przesyłają do oceny

bilans otwarcia i plan finansowy

termin:  bilans 2 tyg.  ,   plan finansowy 3 tyg. .

 

 

Czym jest plan finansowy?

Plan finansowy jest dokumentem określającym przewidywane koszty i przychody firmy. To plan zagospodarowania zasobów, który pomaga przedsiębiorcy w osiągnięciu zysków, nie narażając firmy na upadłość. Jest kluczowym dokumentem zarówno podczas zakładania działalności gospodarczej, jak i podczas jej prowadzenia.

Właściwie sporządzony plan finansowy umożliwia podejmowanie trafniejszych decyzji finansowych, co przekłada się na wzrost wartości firmy oraz ograniczenie zagrożeń, jakie mogą pojawić się w przyszłości. Stworzenie dobrego planu finansowego wymaga jednak koordynacji z planami w innych dziedzinach biznesu, m.in. w zakresie produkcji, sprzedaży czy marketingu.

Plan finansowy jest nieodłączną częścią każdego biznesplanu, szczególnie istotną dla potencjalnego inwestora. Musisz wykazać w niej, że zaplanowane cele oraz poniesione inwestycje będą w stanie nie tylko pokryć wydatki, ale także przyniosą oczekiwane zyski. Analiza finansowa w biznesplanie może wykazać, że dane przedsięwzięcie jest nieopłacalne i wówczas lepiej nie podejmować się jego realizacji, jeśli nie chcemy narażać się na ponoszenie strat.

Dlaczego warto sporządzić plan finansowy? Mając pojęcie o tym, czym jest plan finansowy, należy wiedzieć również, dlaczego warto go sporządzić. Przygotowanie planu finansowego niesie z sobą bowiem wiele zalet. Oto najważniejsze z nich:

·       sporządzenie planu finansowego usprawnia proces przygotowania całościowego planu działania firmy

·       dostarcza informacji niezbędnych dla właściwego podejmowania decyzji

·       pozwala na lepszą kontrolę działań firmy i poszczególnych jednostek organizacyjnych

·       wpływa na usprawnienie wzajemnej komunikacji i koordynacji w firmie

·       motywuje pracowników do efektywniejszej pracy

Przykład biznesplanu z podręcznika :

 https://www.slideshare.net/LozaBiznesu/biznesplan-krok-po-kroku-poradnik-dla-uczniow-i-uczennic

 


ZAGADNIENIA II KLASA 1C

Klasa IC Dział: Przedsiębiorstwo


ZAGADNIENIA II KLASA 2LO

Klasa 2LO Dział: Planowanie finansowe


ZAGADNIENIA III KLASA 2LO

Test - Zakładanie  firmy


ZAGADNIENIA IV KLASA 2LO

Procedura rejestracji działalności gospodarczej


ZAGADNIENIA III KLASA 1C

PrzedsiębiorstwoZAGADNIENIA KLASA 2LO - 18.04.2020r.

Opłacalność działalności gospodarczej


ZAGADNIENIA KLASA 1C

Zakładanie firmy_1

Zakładanie firmy_2


ZAGADNIENIA KLASA 2 LO - 23.04.2020r.

Realizacja przedsięwzięcia


ZAGADNIENIA KLASA  1C

Zarządzanie


ZAGADNIENIA KLASA 2LO

Zatrudniamy pracowników - link


ZAGADNIENIA KLASA 2LO

Istota biznesu- link


ZAGADNIENIA KLASA 1C

Wybrane zagadnienia prawa pracy


ZAGADNIENIA KLASA 2LO

Zarządzanie przedsiębiorstwem


ZAGADNIENIA KLASA 1C

Poszukiwanie pracy

Dokumenty aplikacyjne


Air Jordan