ZAZAGADNIENIA I

Klasa IA

Napisz wypracowanie na temat: W jaki sposób literatura średniowiecza ukazuje relacje między Bogiem a człowiekiem?


Klasa IB

Napisz wypracowanie na temat: W jaki sposób literatura średniowiecza ukazuje relacje między Bogiem a człowiekiem?

Klasa IC
Napisz wypracowanie na temat: W jaki sposób literatura średniowiecza i renesansu ukazuje relacje między Bogiem a człowiekiem?

Klasa II
Czytamy Lalkę B. Prusa a następnie praca domowa:
Napisz charakterystykę Stanisława Wokulskiego i Ignacego Rzeckiego.

Klasa III
Czytamy Inny świat G. Herlinga- Grudzińskiego i Dżumę A. Camusa.

Temat rozprawki: Czy obcowanie z cierpieniem wpływa na stosunek człowieka do świata i ludzi?


ZAGADNIENIA II


Klasa IA  i IB
 • Temat: Średniowiecze - utrwalenie wiadomości.
Ułóż krzyżówkę z hasłem przewodnim ŚREDNIOWIECZE;
hasła do krzyżówki  układamy z zakresu omawianego działu, czyli wzorce osobowe epoki średniowiecza i zabytki języka polskiego. Zadanie należy zapisać w zeszycie.
 • Temat: Renesans - epoka odkryć.
Korzystając z podręcznika (część 2) lub innych źródeł opracuj temat i napisz notatkę w zeszycie według podanych punktów :
 1. Nazwa i ramy czasowe epoki.
 2. Odkrycie antyku.
 3. Humanizm.
 4. Reformacja - nowy model religijności.
 5. Renesans w Polsce.  

Klasa IC
 • Temat: Pieśń V J. Kochanowskiego jako głos poety na temat spraw państwowych. 
Przeczytaj Pieśń V i odpowiedz na podane pytania. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.
 1. Co jest tematem utworu?
 2. Kim jest podmiot liryczny?
 3. Do kogo i w jakim celu podmiot liryczny kieruje swoje słowa?
 4. W jaki sposób został przedstawiony najeźdźca?
 5. W jaki sposób podmiot liryczny stara się zachęcić Polaków do zmiany postawy?

ZAGADNIENIA III


Klasa II
 • Temat: Lalka- panorama społeczeństwa Warszawy drugiej połowy XIX wieku.
Opracuj podane zagadnienia i zapisz notatkę w zeszycie.
 1. Biedota- studenci, rzemieślnicy, upadłe dziewczyny.
 2. Polskie mieszczaństwo.
 3. Niemcy- Minclowie.
 4. Żydzi- Szlangbaumowie, Szuman.
 5. Ludzie interesu- Wokulski.
 6. Arystokracja- Łęccy, Krzeszowscy.

Klasa III
 • Temat: Inny świat- rzeczywistość totalitarna.
  Opracuj podane zagadnienia i zapisz notatkę w zeszycie. 
 1. Przedstaw metody politycznego terroru stosowane w ZSRR.
 2. Wyjaśnij, na czym polegał destrukcyjny wpływ systemu sowieckiego na człowieka.
 3. Przedstaw jednego z bohaterów powieści, który próbował ocalić swoje człowieczeństwo. 

Klasa IC
 • Temat: Pieśń świętojańska o Sobótce- obraz wsi jako arkadii.
Przeczytaj utwór i odpowiedz na pytania. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.
 1. Co jest tematem pieśni Panny XII ?
 2. Jaki jest stosunek podmiotu lirycznego do wsi i jej mieszkańców?
 3. Jakie zalety życia na wsi wysławia podmiot liryczny?

ZAGADNIENIA IV

Klasa IA IB
 • Temat: Filozofia w renesansie.
Opracuj temat i sporządź notatkę w zeszycie według podanych punktów:
 1. Filozofia Erazma z Rotterdamu.
 2. Poglądy Machiavellego.
 3. Poglądy Tomasa Morusa.
 • Temat: Sztuka renesansu.
Omów cechy stylu renesansowego w:
 1. architekturze,
 2. rzeźbie, 
 3. sztukach plastycznych,
Podaj przykłady dzieł renesansowych, notatkę zapisz w zeszycie. Termin wykonania 27 marca.
Klasa IC
 • Temat:Koncepcja artysty w Pieśni XXIV J. Kochanowskiego.
Przeczytaj Pieśń XXIV i wykonaj polecenia. Notatkę zapisz w zeszycie.
 1. Określ podmiot liryczny utworu.
 2. Scharakteryzuj koncepcję twórcy zawartą w pieśni.
 3. Wyjaśnij stosunek J. Kochanowskiego do kwestii sławy poetyckiej.
 4. Podaj tytuł utworu, do którego nawiązuje poeta. Określ cel tego nawiązania.

ZAGADNIENIA V Klasa I AB 30 marca 2020r.

Temat: Żywot człowieka poczciwego" Mikołaja Reja jako wzór szlacheckiego życia.

Napisz charakterystykę szlachcica ziemianina uwzględniając jego:
 • postawę wobec innych ludzi,
 • podejście do pracy,
 • zainteresowania,
 • sposób postrzegania natury.
Notatkę prześlij do nauczyciela.

ZAGADNIENIA V Klasa IC  30 marca 2020r.

Temat: Obraz cierpienia w Trenach" J. Kochanowskiego.
Napisz, jaki obraz dziecka wyłania się z trenów V, VII, VIII ( na podstawie wiadomości z gimnazjum, bez odsyłania notatki). 

ZAGADNIENIA V Klasa II 30 marca 2020r.
Temat: Lalka" powieścią realizmu krytycznego.
Opracuj temat bez odsyłania notatki.
W jaki sposób bohaterowie powieści realizują hasła epoki pozytywizmu:
 • praca u podstaw,
 • praca organiczna,
 • równouprawnienie kobiet,
 • asymilacja Żydów,
 • ideały nauki i postępu.

ZAGADNIENIA V Klasa III 30 marca 2020r.
Temat: Obraz kata i ofiary w literaturze wojennej.
Opracuj temat : porównaj sposób przedstawiania człowieka w sytuacjach granicznych w prozie Herlinga - Grudzińskiego i T. Borowskiego.


ZAGADNIENIA VI  - 01.04.2020r
Klasa I AB
 • Temat: Pieśń XXV J. Kochanowskiego - manifest religijnego humanizmu.
Przeczytaj pieśń Czego chcesz od nas, Panie i odpowiedz na pytania. Notatkę prześlij do nauczyciela.
 1. Kim jest podmiot liryczny i adresat utworu?
 2. W jaki sposób przedstawiona jest w wierszu relacja człowieka z Bogiem?
 3. Jaki obraz świata i Boga został przedstawiony w utworze?

ZAGADNIENIA VI  - 01.04.2020r Klasa I C 
 • Temat: Tren IX J. Kochanowskiego - rozczarowanie mądrością.
Przeczytaj utwór i odpowiedz na pytania. Notatkę prześlij do nauczyciela.
 1. W jakiej sytuacji znalazła się osoba mówiąca w wierszu?
 2. Które elementy filozofii stoickiej zostały poddane krytyce w utworze?
 3. Jak oceniasz postawę mędrca w Trenie IX?

ZAGADNIENIA VI  - 01.04.2020r Klasa II
 • Temat:Lalka - powieść dojrzałego realizmu.
Opracuj zagadnienia :
 1. Obraz miasta w Lalce (Warszawa i Paryż).
 2. Kompozycja Lalki (dwie narracje).
 3. Interpretacja tytułu powieści.
Notatkę prześlij do nauczyciela.

ZAGADNIENIA VI  - 01.04.2020r Klasa III
 • Temat: Motywy i tematy literackie - powtórzenie wiadomości przed maturą próbną.

ZAGADNIENIA VII  Klasa I AB
Temat: Pieśń IX Jana Kochanowskiego - humanistyczny ideał człowieka.
Przeczytaj utwór i odpowiedz na pytania. Notatki prześlij do nauczyciela (do 06.04)
 1. Jaki obraz Fortuny przedstawiono w utworze?
 2. Do jakich antycznych wartości odwołuje się osoba mówiąca w wierszu?
 3. Stwórz definicję renesansowego pojęcia cnoty.

ZAGADNIENIA VII  Klasa I C
Temat: Tren X Jana Kochanowskiego - dramat cierpiącego ojca.
Przeczytaj utwór i wykonaj polecenia. Notatki prześlij do nauczyciela (do 06.04)
 1. Opisz sytuację, w której  znalazł się podmiot liryczny.
 2. Jaką wizję zaświatów przedstawia tren X ?
 3. Na czym polega dramat ojca a zarazem renesansowego poety?

ZAGADNIENIA VII  Klasa II
Temat: Podsumowanie wiadomości na temat B. Prusa.
Napisz krótką notatkę według punktów:
 1. Wymień kluczowe tematy i motywy w twórczości B. Prusa.
 2. Uzasadnij znaczenie twórczości B.Prusa dla rozwoju literatury polskiej.
  Notatki prześlij do nauczyciela (do 06.04) 

ZAGADNIENIA VIII Klasa I AB - 06.04.2020 r.
 • Temat: Koncepcja artysty w Pieśni XXIV J. Kochanowskiego.
Przeczytaj Pieśń XXIV i wykonaj polecenia. Notatkę zapisz w zeszycie i prześlij do nauczyciela (do 8.04)
 1. Określ podmiot liryczny utworu.
 2. Scharakteryzuj koncepcję twórcy zawartą w pieśni.
 3. Wyjaśnij stosunek J. Kochanowskiego do kwestii sławy poetyckiej.
 4. Podaj tytuł utworu, do którego nawiązuje poeta. Określ cel tego nawiązania.

ZAGADNIENIA VIII Klasa I C - 06.04.2020 r.
 • Temat: Tren XI J. Kochanowskiego - zwątpienie w moc rozumu.
Przeczytaj utwór i odpowiedz na pytania. Notatkę zapisz w zeszycie i prześlij do nauczyciela (do 8.04)
 1. Jaka wizja świata i człowieka widoczna jest w trenie XI ?
 2. Jakie emocje dominują w pierwszej części utworu, a jakie - w jego zakończeniu?
 3. Określ, jak zmienił się światopogląd J. Kochanowskiego po śmierci córki.

ZAGADNIENIA VIII Klasa II - 06.04.2020r
 • Temat: Ćwiczenia maturalne - wypowiedź ustna.
Przygotuj wypowiedź ustną na temat: Porównaj obraz Powiśla przedstawiony przez Aleksandra Gierymskiego na płótnie poświęconym tej dzielnicy Warszawy oraz Bolesława Prusa we fragmentach Lalki. 
 • To zadanie maturalne będziecie prezentować w późniejszym czasie.

ZAGADNIENIA VIII  Klasa III - 06.04.2020r.
 • Temat: Dżuma A. Camusa jako parabola literacka.
Opracuj zagadnienia:
 1. Opisz postawy bohaterów wobec epidemii dżumy.
 2. Co jest - według Camusa - prawdziwym bohaterstwem w świecie absurdu?
 3. Dlaczego historię zarazy w Oranie można odczytywać jako parabolę?

WIEDZA O KULTURZE
ZAGADNIENIA I
Klasa I
 • Temat: Rola muzyki w kulturze.
Przygotuj referat na temat: Najważniejsze nurty w muzyce XX wieku. Termin wykonania 27 marca.
Klasa II
 • Temat: Idealiści w Lalce.
Zaprezentuj idealizm trzech bohaterów: Ignacego Rzeckiego, Stanisława Wokulskiego, Juliana Ochockiego. Notatkę zapisz w zeszycie.
 • Temat: Lalka- światopogląd pozytywistyczny w utworze.
Dokonaj analizy losów i postawy głównego bohatera jako postaci tragicznej oraz w kontekście światopoglądu pozytywistycznego. Praca pisemna, termin wysłania 27 marca.
Klasa III
 • Temat: Inny świat- literatura faktu.
 1. Na podstawie książki przedstaw fakty z życia G. Herlinga- Grudzińskiego.
 2. Zinterpretuj tytuł utworu i zakończenie książki.Notatki zapisz w zeszycie.